sporcu
   
YMM-SMMM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının yapmış olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır.

Poliçe başladığı andan itibaren iki yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

Bu poliçe kanuni mirasçıları da koruma altına almaktadır.

Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

Bu poliçe, sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği ssk primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini temin eder.

İlk beş sene boyunca yapılan yenilemelerde her yıl hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

AVUKAT SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının 'Avukat' sıfatıyla vermekten olduğu mesleki hizmetleri dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlamaktadır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 5 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan tüm riskler teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 2 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır.

Avukatın yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekâletname veya yetki belgesi tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlem ve kaçınmalardan dolayı avukata düşecek hukuki sorumluluklar teminat altındadır.

Sigorta şirketi eğer tazminat talebi konusuna göre mahkeme kararı sonucunu beklemeyi tercih ederse, hükmolunan tüm tutardan (poliçe limitini aşsa dahi) sorumlu olacaktır.

Poliçemiz ferdi kaza teminatını kapsamaktadır.

İlk üç sene boyunca yapılan yenilemelerde hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının bağımsız denetim faaliyeti sonucu sunulacak raporun verileceği kurumun tespit ettiği bağımsız denetim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesi sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya çıkmasının doğuracağı zararlar ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak bağımsız denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır..

Poliçe başladığı andan itibaren beş yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan riskler teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 3 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır.